Obchodné a reklamačné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti BEIJER REF Slovakia s.r.o. Krajná 29, Bratislava 821 04
 
1. Základné ustanovenie
 
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) sa riadia všetky obchodno-záväzkové vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou BEIJER REF Slovakia s.r.o. , so sídlom - Krajná 29, 82104 Bratislava, IČO 36 551 856, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel S.r.o, vložka 27291/T, ako predávajúcim.
 
Kupujúcim je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, s ktorou predávajúci uzavrel zmluvu na dodávku tovaru podľa nižšie uvedených podmienok.
 
Uzavretím zmluvy alebo prevzatím tovaru podľa dodacieho listu kupujúci vyjadruje súčasne svoj súhlas s týmito VOP. Zmeny alebo doplnky zmluvy, respektíve odchýlky od týchto VOP musia byť dohodnuté písomne. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením zmluvy a týmito VOP majú prednosť zmluvné dojednania.
 
2. Predmet
 
Predmetom kúpnej zmluvy v zmysle §409 Obchodného zákonníka je predaj služieb, tovaru – výrobkov a materiálov podľa zoznamu dodávaného tovaru predávajúcim. Predmet kúpnej zmluvy, čo do rozsahu dodávky, bude špecifikovaný v jednotlivých prípadoch objednávkami kupujúceho potvrdené predávajúcim.
 
3. Objednávky
 
Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu písomne spracovanú objednávku obsahujúcu minimálne tieto údaje
Predávajúci zašle kupujúcemu bez zbytočného odkladu potvrdenie objednávky.
 
Písomná forma je zachovaná aj v takom prípade, keď je objednávka alebo potvrdenie objednávky zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty z kontaktnej e-mailovej adresy predávajúceho na kontaktnú e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci a kupujúci netrvajú na používaní zaručeného elektronického podpisu a úkony vykonané prostredníctvom elektronickej pošty z kontaktnej e-mailovej adresy sú záväzné aj pri zachovaní prostého formátu správy.
V prípade registrovaných zákazníkov objednávka môže mat formu ústnej dohody.
 
4. Termín plnenia
 
Ak nie je doba plnenia v jednotlivých objednávkach dohodnutá, za lehotu plnenia sa považuje lehota primeraná v zmysle ustanovenia §415 a §416 Obchodného zákonníka. Predávajúci dodá tovar, ktorý je na sklade ihneď, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, po dohode s kupujúcim aj mimo túto dobu, resp. tovar dodá poštou alebo zasielateľskou službou.
 
5. Vlastníctvo a prechod nebezpečenstvo škody na tovare
 
Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia ceny tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od predávajúceho, prípadne od zmluvného prepravcu, alebo ak tak neučiní včas, v dobe, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.
 
6. Cena tovaru a platobné podmienky
 
Kúpna cena je stanovená podľa cenníka predávajúceho, zverejneného na jeho webových stránkach www.beijerref.sk platného ku dňu uzavretia zmluvy, ak zmluvné strany sa nedohodnú v konkrétnom prípade inak.
 
Ceny tovarov neuvedených v cenníku predávajúceho sú stanovené dohodou. Takto stanovené ceny sú uvedené FCO sklad predávajúceho v Bratislave, a to bez DPH, dopravného, poštovného a balného. Tieto položky bude predávajúci účtovať kupujúcemu zvlášť. Výška DPH bude pripočítaná v percentuálnej sadzbe odpovedajúcej zákonnej úprave činnej k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
 
Cena tovaru, fakturovaných obalov a služieb je splatná v termíne dohodnutom predávajúcim a kupujúcim v zmluve. V prípade, ak zmluva neobsahuje lehotu splatnosti ceny, je cena splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Zaplatením faktúry alebo zálohovej faktúry sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu v prípade nedodržania splatnosti vyfakturovaných čiastok zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Týmto dojednaním nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. Predávajúci má právo
účtovať druhú písomnú upomienku v sume 50€
 
Po neuhradení 14 dní od odoslania druhej písomnej upomienky dodávateľ má právo postúpiť pohľadávku právnemu zástupcovi a odberateľ znáša náklady právneho zastúpenia. V prípade reklamačného konania ten nemá vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť faktúru v termíne splatnosti.
 
7. Dodanie tovaru
 
Dodanie tovaru sa uskutočňuje v zmysle §412 Obchodného zákonníka.
 
V prípade, ak prevzatie tovaru bude potvrdené podpisom preberajúceho, má sa za to, že preberajúca osoba je splnomocnená kupujúcim a že sa teda jedná o osobu oprávnenú k tomuto úkonu v zmysle §15 odseku 1 Obchodného zákonníka.
 
Dodanie tovaru je splnené v prípade jeho dodania kupujúcemu, resp. prvému prepravcovi, ak to nebolo dohodnuté inak.
 
Ak kupujúci neprevezme riadne ponúknutý tovar, alebo inak zmarí dodávku tovaru, predávajúci je oprávnený
Predávajúci je oprávnený za uskladnenie tovaru účtovať skladné.
 
Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne a mieste dodania, predávajúci je oprávnený požadovať v prípade omeškania presahujúcom 15 kalendárnych dní zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny neprevzatého tovaru za každý začatý deň omeškania s prevzatím tovaru.
 
Týmto dojednaním nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.
 
8. Obaly
 
Predávajúci dodáva tovar v transportných vratných a nevratných obaloch. Na vratné obaly predávajúci môže požadovať zálohu. Chladivá predávajúci dodáva výlučne vo vratných plynotlakových fľašiach. Predávajúci poskytne kupujúcemu plynotlakovú fľašu na obdobie 90 dní bezplatne. V prípade, ak kupujúci nevráti do konca tejto lehoty plynotlakovú fľašu, predávajúci mu ju vyfakturuje.
 
9. Zodpovednosť za vady a škodu
 
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pred jeho prevzatím. Reklamáciu na viditeľné poškodenie tovaru je možné uplatniť len pri prevzatí tovaru. V prípade doručenia treťou osobou je potrebný zápis o poškodení podpísaný osobou ktorá tovar doručila.
 
Kupujúci je povinný uplatniť si právo za zodpovednosť za vadu u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu potom, ako vadu zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, v opačnom prípade jeho nároky za vady zanikajú. V reklamácii je povinný uviesť druh vady, ako sa vada prejavuje a požadovaný spôsob odstránenia vady.
 
Predávajúci zodpovedá iba za výrobné vady tovaru a nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli jeho neodbornou inštaláciou, neodborným používaním alebo neodborným zásahom, vrátane neodborného odstraňovania závad resp. vznikli používaním tovaru v rozpore s Návodom na používanie, ak takýto bol k tovaru dodaný.
 
Predávajúci ďalej nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare alebo majetku kupujúceho alebo tretej osoby, ktoré vznikli jeho neodbornou inštaláciou, neodborným používaním alebo neodborným zásahom, vrátane neodborného odstraňovania závad resp. vznikli používaním tovaru v rozpore s Návodom na používanie.
 
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté vplyvom vyššej moci (vis maior, force majeure).
 
Predávajúci si vyhradzuje právo preveriť príčinu vady dostupným spôsobom, včítane preverenia v laboratóriu výrobcu alebo tretej strany.
 
Reklamáciu na chladivo je možné uplatniť len v prípade nepoškodenej plomby.
 
Ak bude dodatočne zistené, že predávajúci za vadu nezodpovedá, má právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov vynaložených na odstránenie tejto vady a nákladov súvisiacich s neuznanou reklamáciou.
 
Predávajúci nesie priame materiálové náklady na odstránenie vád a kupujúci nesie náklady za výkon práce a režijné náklady, nakoľko tieto náklady sú paušálne kryté rabatom poskytnutým predávajúcim kupujúcemu podľa zvláštnej dohody.
 
10. Záručná doba
 
Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v dĺžke 6 mesiacov od splnenia dodávky, ktoré sa uskutočnilo prevzatím kupujúcim alebo jeho predaním prvému verejnému prepravcovi k preprave kupujúcemu.
 
U kondenzačných jednotiek (agregátov) sa v prípade závady na kompresore vzťahuje záruka len na samotný kompresor.
 
Medzi predávajúcim a kupujúcim môže byť dojednaný garančný paušál, ktorého výška je upravená v zmluve.
 
Dlhšia záručná doba ako 6 mesiacov musí byť písomne dohodnutá a je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami za úplatu, ktoré sú stanovené predávajúcim v polročných intervaloch odo dňa prevzatia tovaru podľa odovzdávacieho a záručného protokolu.
 
11. Dohoda o propagácii.
 
Predávajúci a kupujúci dojednávajú podľa § 89a občianskeho zákonníka, k rozhodnutiu sporu vzniknutého z kúpnej zmluvy podľa týchto VOP je v prípade vecnej príslušnosti okresného súdu miestny príslušný Okresný súd Bratislava - mesto a v prípade vecnej príslušnosti krajského súdu je miestne príslušný Krajský súd v Bratislave.
 
12. Ochrana osobných údajov kupujúcich
 
Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho, ktoré bude evidovať v informačných a účtovných systémoch predávajúceho, a užívať ich v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ 2016/679 - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov čiže "General Data Protection Regulation (GDPR)
 
Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby v zmysle Cl. 4 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( "Osobné údaje").
 
Predávajúci spracováva osobné údaje z postavenia správcu osobných údajov zákona č. 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov pri predaji tovaru materiálu alebo pri poskytovaní služieb, a to v súlade so zásadami spracovania osobných údajov podľa týchto VOP.
 
Predávajúci vydal s účinnosťou ku dňu 25. 5. 2018 "Zásady spracovania osobných údajov v spoločnosti BEIJER REF Slovakia" podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "zásady spracovania osobných údajov"), ktoré sú k dispozícii v tlačenej forme na
všetkých pobočkách predávajúceho a na webe predávajúceho http://www.beijerref.sk/ochrana-osobnych-udajov
 
Kupujúcemu alebo ďalším subjektom údajov v zmysle cl. 4 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov náleží právo dotknutých osôb, ktoré sú vymenované v Zásadách spracovania osobných údajov.
 
Predávajúci ako správca osobných údajov spracováva poskytnuté údaje manuálne aj automaticky, osobne (tj. prostredníctvom svojich zamestnancov ďalších zákonných zástupcov) alebo prostredníctvom iných spracovateľov (tretích osôb) podľa Zásad spracovania osobných údajov.
 
Predávajúci je oprávnený osobné údaje spracovávať po nevyhnutne potrebný čas na účely uvedené v Zásadách spracovania osobných údajov.
 
Na účely efektívnej komunikácie s kupujúcim pripadne na účely plnenia zmluvy či zákonných povinnosti predávajúci v nevyhnutnom rozsahu zhromažďuje a spracúva osobné údaje kontaktných osôb kupujúceho a / alebo iných subjektov údajov uvedených v zmluve (napr. technické kontakty, ktorí sú fyzickými osobami) alebo podieľajúcich sa na plnení zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje tieto subjekty údajov o spracovaní Informovať a odovzdať im informácie dostupné v Zásadách spracovania osobných údajov.
 
Vyššie uvedené články o ochrane osobných údajov pre kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, uplatní len v tom rozsahu, ktorý zodpovedá jeho povahe právnickej osoby.
 
13. Záverečné ustanovenia
 
Kupujúci týmto udeľuje súhlas predávajúcemu, aby ako správca spracovával všetky osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré mu oznámil, a to včítane rodného čísla u fyzických osôb a telefónneho čísla, a to v súlade so zákonom O ochrane osobných údajov v platnom znení.
 
Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania. O osobný údaj sa nejedná, ak je treba k zisteniu identity subjektu jeho údajov neprimerané množstvo času, úsilie alebo materiálnych prostriedkov. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom ponúkaných služieb,
k marketingovým účelom a akvizičnej činnosti. Tento súhlas so spracovaním údajov sa rovnako vzťahuje na všetkých ďalších nadobúdateľov alebo spracovateľov týchto údajov. Kupujúci týmto dáva súhlas predávajúcemu so zasielaním reklamných materiálov a ponúk predávajúceho.
 
Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou cenníkov predávajúceho.
 
Tieto VOP sú účinné od 25.5.2018 a nahradzujú VOP vydané skôr.
 
V Bratislave 25.5.2018
 
REKLAMAČNÉ PODMIENKY
spoločnosti BEIJER REF Slovakia s.r.o.,
so sídlom Krajná 29, 82104 Bratislava,
IČ 36551856
 
1. Úvodné ustanovenia
 
Tieto reklamačné podmienky upravujú právne vzťahy vzniknuté pri predaji tovaru medzi kupujúcim a firmou BEIJER REF Slovakia s.r.o., IČO 36551856, IČ DPH SK2021720349, so sídlom Krajná 29, 82104 Bratislava, zapis. v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave oddiel C, Sro Vložka: 92876/B bankové spojenie Unicredit Bank a.s., číslo účtu SK5511110000001182255008, telefónne spojenie +421 918 502 792, email info@beijerref.sk ako predávajúcim.
 
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Pre vylúčenie pochybností platí, že za kúpnu zmluvu sa považuje aj zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim ústne, mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
 
Reklamačné podmienky sa riadia právnou úpravou obsiahnutou v Obchodnom zákonníku v zákone č. 513/1991 Zb.
 
2. Záručná doba
 
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar dodávaný predávajúcim je v súlade s kúpnou zmluvou a má kvalitu a vlastnosti predávajúcim alebo výrobcom popisované a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov čo do kvality, množstva, dĺžky prípadne hmotnosti uvedené v kúpnej zmluve a zodpovedá účelu obvyklého použitia tovaru.
 
V prípade, že pri prevzatí má tovar porušený prepravný obal, je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru. Pokiaľ bol tovar zaslaný kupujúcemu prostredníctvom služby verejného prepravcu a kupujúci pri prevzatí tovaru zistí porušenie prepravného obalu prípadne zjavné chyby na tovare, musí tovar reklamovať zápisom do prepravného lístka verejného prepravcu.
 
Ak sa kupujúci rozhodol neprevzať tovar z dôvodu poškodeného obalu, alebo mu tovar nebol dodaný v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou, je povinný toto neprevzatie tovaru okamžite oznámiť predávajúcemu.
 
Ak nie je v jednotlivom prípade stanovené inak, poskytuje predávajúci za dodaný tovar záruku v dĺžke 6 mesiacov od splnenia dodávky prevzatím tovaru kupujúcim alebo jeho odovzdaním prvému verejnému prepravcovi na prepravu kupujúcemu. V prípade, keď zákazník je zároveň
spotrebiteľ poskytuje predávajúci za dodaný tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov.
 
Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie do jej vybavenia.
 
Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v záručnej dobe poskytovanej predávajúcim. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté bežnou prevádzkou, pri neodbornej montáži, poškodenie vzniknuté neodbornou inštaláciou, neobvyklým používaním,
nedodržaním predpísaného technologického postupu pri oprave alebo montáži, poruchami v elektrickej sieti, živelným pohromami alebo zásahom vyššej moci.
 
Pri tovare predávaného za nižšiu než bežnú cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola kúpna cena znížená.
 
3. Nárok na uplatnenie záruky
 
Kupujúci má právo uplatniť záruku na tovar, ktorý má vady a bol zakúpený u predávajúceho. Podmienkou uplatnenia záruky je, aby tovar už bol zaplatený, alebo aby bol vystavený daňový doklad pred dátumom splatnosti. Nie je možné uplatňovať záruku na tovar, u ktorého je vystavený daňový doklad po dátume splatnosti.
 
Ak má tovar vady, má kupujúci právo, pokiaľ je možné odstrániť vadu bez zbytočného odkladu, na bezplatné odstránenie vady, ak to nie je vzhľadom k povahe vady možné, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru. Pokiaľ je kupujúcemu dodaný nový tovar pred ukončením reklamačného konania, kupujúcemu je zároveň vystavený daňový doklad na nový tovar. Pokiaľ sa vada týka len časti tovaru, môze kupujúci požadovať iba výmenu chybnej časti.
 
Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na výmenu vadnej súčasti tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Na primeranú zľavu má kupujúci nárok aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať tovar bez chyby, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť. Ďalej môže požadovať primeranú zľavu v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase.
 
Pokiaľ bude reklamácia vybavená zľavou z ceny tovaru, bude kupujúcemu čiastka zaslaná na účet, ak sa obe strany nedohodnú inak.
 
4. Priebeh reklamácie
 
Reklamáciu je nutné uplatniť u predávajúceho ihneď, ako sa na tovare vada vyskytne. Predávajúci rozhoduje o reklamáciu bez zbytočného odkladu. V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, musí byť reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na dlhšej dobe. V prípade, keď kupujúcim nie je spotrebiteľ, sa predávajúci zaväzuje riešiť reklamáciu v čo najkratšom čase s ohľadom na odborné posúdenie tovaru dodávateľom alebo výrobcom.
 
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho, prípadne na ktorejkoľvek jeho pobočke. Pri prevzatí reklamovaného tovaru bude kupujúcemu potvrdený písomne vyplnený reklamačný protokol.
 
Ak to vyžaduje povaha alebo vlastnosti zakúpeného tovaru, je povinnosť reklamujúceho predložiť doklad o odbornej montáži servisom chladiacej alebo klimatizačnej techniky. Predávajúci môže požadovať aj predloženie fotodokumentácie a to vždy s ohľadom na danú reklamáciu.
 
Pre riadne posúdenie vady tovaru a vybavenie reklamácie je kupujúci pri reklamácii povinný:
U technológií, napríklad pri kondenzačných jednotiek, kondenzátorov atď. sa v prípade poruchy vymieňa len chybný diel (napr. len výmenník, ventilátor atď.). Predávajúci môže reklamáciu posúdiť v sídle predávajúceho, prípadne na jeho pobočke, alebo môže tovar odoslať
dodávateľovi alebo výrobcovi na vyjadrenie.
 
Kompresory sú vždy zaslané výrobcovi na posúdenie reklamácie. Pri reklamácii dochádza k nevratnému rozobratiu reklamovaného kompresora a kompresor je po vykonaní testov výrobcom zošrotovaný. V prípade, že reklamácia je výrobcom uznaná a kupujúcemu bol vydaný nový kompresor, je kupujúcemu vystavený opravný daňový doklad. Ak reklamácia nie je uznaná a kupujúcemu bol vydaný nový kompresor a vystavený daňový doklad, kupujúci sa zaväzuje nový kompresor zaplatiť. Ak kupujúci požaduje vrátenie kompresora z neuznanej reklamácie, musí toto spomenúť na reklamačnom protokole pri odovzdaní na reklamáciu, zároveň hradí dopravu od výrobcu.
 
Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť ak:
5. Záverečné ustanovenia
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť znenie týchto reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
 
Znenie reklamačných podmienok je k dispozícii v tlačenej forme na všetkých pobočkách predávajúceho a na webe predávajúceho http://www.beijerref.sk/obchodne-podmienky. Zároveň sú reklamačné podmienky vytlačené na druhej strane reklamačného protokolu.
 
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou cenníkov predávajúceho.
 
Tieto reklamačné podmienky sú účinné od 25.5.2018 a nahrádzajú Reklamačný podmienky vydané skôr.
 
V Bratislave dňa 25.5.2018


Copyright © 2012-2023 BEIJER REF Slovakia s.r.o. | Všetky práva vyhradené.